Home

Ban lãnh đạo

Email In PDF.

I. Hội đồng quản trị


 

           

Bà Trần Thị Nguyệt
   Chủ tịch HĐQT
          

 


II. Ban Tổng Giám Đốc


 

        Ông Trần Văn Đang 
      Phó Tổng giám đốc điều hành

 


III. Ban Kiểm soát


 
      Bà Nguyễn Thị Tú Quyên
Trưởng Ban kiểm soát
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 08:06 )