Home GIỚI THIỆU Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Email In PDF.

Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip Vit Nam (viết tt AJC) được thành lp theo quyết đnh s 131/QĐ-NHNo ngày 28/09/1994 ca Tng Giám đc Ngân hàng Nông nghip Vit Nam là đơn v hch toán ph thuc Ngân hàng Nông nghip Vit Nam.

- Ngày 24/03/2003, được Th tướng chính ph đng ý và Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam y quyn, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam đã ký Quyết đnh s 44/QĐ/HĐQT-TCCB thành lp li Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam là đơn v hch toán đc lp trc thuc Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam có vn điu l là 110 t đng và được Ngân hàng Nhà nước Vit Nam xếp hng là doanh nghip hng I.

- Ngày 25/06/2003, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ký quyết đnh s 655/2003/QĐ-NHNN sáp nhp Tng Công ty vàng bc đá quý Vit Nam vào Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam. Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý được tiếp nhn các Công ty Vàng bc Đá quý Hà Ni (Doanh nghip hng I); Công ty Vàng bc đá quý Hà Tây, Công ty Chế tác Vàng trang sc I (2 doanh nghip hng II…).

- Ngày 29/06/2007, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam đã ký quyết đnh s 654/QĐ-HĐQT-TCCB phê duyt chuyn Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - doanh nghip 100% vn Nhà nước thành Công ty c phn.

- Ngày 24/06/2008, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam đã ký Quyết đnh s 732/QĐ-HĐQT-CPH phê duyt phương án c phn, chuyn Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip Vit Nam thành Tng Công ty c phn vi Vn điu l là 206.000.000.000 đng.

-          Tháng 9/2008, AJC đã tiến hành đu giá bán c phn ln đu tiên (IPO) thành công. AJC có 02 c đông chiến lược là Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) và tp đoàn Nam Cường và nhiu c đông ph thông khác.

- Ngày 14/11/2008, AJC tiến hành hp Hi đng c đông thông qua điu l, phương án hot đng sn xut kinh doanh; đng thi bu Hi đng qun tr, Ban kim soát ca Tng Công ty.

- Ngày 29/12/2008, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip Vit Nam đã ký quyết đnh s 1737/QĐ-HĐQT-CPH đi tên t Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip Vit Nam thành Tng Công ty vàng Agribank Vit Nam – CTCP (viết tt là AJC)

- AJC chính thc hot đng theo mô hình mi t ngày 01/01/2009.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 7 2016 18:54 )  

Biểu đồ giá vàng

Buy
          
Xem chi tiết

Giá vàng AJC

Hồi 08:00 ngày 01-01-1970
Loại vàng Mua vào Bán ra