Home GIỚI THIỆU Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Email In PDF.

Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip Vit Nam (viết tt AJC) được thành lp theo quyết đnh s 131/QĐ-NHNo ngày 28/09/1994 ca Tng Giám đc Ngân hàng Nông nghip Vit Nam là đơn v hch toán ph thuc Ngân hàng Nông nghip Vit Nam.

- Ngày 24/03/2003, được Th tướng chính ph đng ý và Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam y quyn, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam đã ký Quyết đnh s 44/QĐ/HĐQT-TCCB thành lp li Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam là đơn v hch toán đc lp trc thuc Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam có vn điu l là 110 t đng và được Ngân hàng Nhà nước Vit Nam xếp hng là doanh nghip hng I.

- Ngày 25/06/2003, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam ký quyết đnh s 655/2003/QĐ-NHNN sáp nhp Tng Công ty vàng bc đá quý Vit Nam vào Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam. Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý được tiếp nhn các Công ty Vàng bc Đá quý Hà Ni (Doanh nghip hng I); Công ty Vàng bc đá quý Hà Tây, Công ty Chế tác Vàng trang sc I (2 doanh nghip hng II…).

- Ngày 29/06/2007, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam đã ký quyết đnh s 654/QĐ-HĐQT-TCCB phê duyt chuyn Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - doanh nghip 100% vn Nhà nước thành Công ty c phn.

- Ngày 24/06/2008, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam đã ký Quyết đnh s 732/QĐ-HĐQT-CPH phê duyt phương án c phn, chuyn Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip Vit Nam thành Tng Công ty c phn vi Vn điu l là 206.000.000.000 đng.

-          Tháng 9/2008, AJC đã tiến hành đu giá bán c phn ln đu tiên (IPO) thành công. AJC có 02 c đông chiến lược là Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) và tp đoàn Nam Cường và nhiu c đông ph thông khác.

- Ngày 14/11/2008, AJC tiến hành hp Hi đng c đông thông qua điu l, phương án hot đng sn xut kinh doanh; đng thi bu Hi đng qun tr, Ban kim soát ca Tng Công ty.

- Ngày 29/12/2008, Ch tch Hi đng qun tr Ngân hàng Nông nghip Vit Nam đã ký quyết đnh s 1737/QĐ-HĐQT-CPH đi tên t Công ty Kinh doanh M ngh vàng bc đá quý Ngân hàng Nông nghip Vit Nam thành Tng Công ty vàng Agribank Vit Nam – CTCP (viết tt là AJC)

- AJC chính thc hot đng theo mô hình mi t ngày 01/01/2009.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 7 2016 18:54 )  

Biểu đồ giá vàng

Buy
          
Xem chi tiết

Giá vàng AJC

Hồi 15:25 ngày 20-11-2019
Loại vàng Mua vào Bán ra
Vàng miếng 3A 4125 4155
Nhẫn tròn AJC thần tài 4125 4155
Vàng miếng SJC 4135 4165
Vàng trang sức 9999 4085 4150
Vàng trang sức 999 4075 4145
Vàng NL 9999 4120 4152