BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

In

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA AJC đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán VACO : xem tại đây